برنامه سازی پیشرفته ترم 982


آموزش PyQt5


رئوس مطالب کلاس PyQt5
شماره جلسه موضوع درس مدرس دانلود محتویات
جلسه اول معرفی PyQt5 ایمان کیانیان [Video] [Refrence]
جلسه دوم مقدمه ای بر PyQt5 ایمان کیانیان [Video]
جلسه سوم Grid Layout - Box Layout ایمان کیانیان [Video]
جلسه چهارم HBox Layout - VBox Layout ایمان کیانیان [Video]
جلسه پنجم QLineEdit, QPushButton, Signals ایمان کیانیان [Video]
جلسه ششم Review , QPixMap ایمان کیانیان [Video]
جلسه هفتم معرفی Qt Designer ایمان کیانیان [Video]
جلسه هشتم پیاده سازی پروژه (1) - طراحی صفحه ورود ایمان کیانیان [Video]
جلسه نهم پیاده سازی پروژه (2) - سوییچ بین صفحات ایمان کیانیان [Video]
جلسه دهم پیاده سازی پروژه (3) - ایجاد یک ماشین حساب ایمان کیانیان [Video]